ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА НА „SAVEX“

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Промоционалната игра на „SAVEX“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ООД, ЕИК 203999626, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.savexpromo.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.savexpromo.bg. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка. За повече информация, вижте по-долу Раздел 5. „НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА“.

1.5. Играта се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка на Организатора – „SAVEX“.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 14.06.2021г. и продължава до 23:59 часа на 31.07.2021г.

2.2. Играта се провежда на територията на цялата страна. Покупките от всеки един търговски обект в страната, когато отговарят на условията на настоящите Правила, дават право на участие в Играта. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

4.1. В Играта участват продукти с търговска марка “SAVEX“.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „SAVEX“ от търговски обект в страната, на стойност минимум 10 лв. (десет лева);

Стъпка 2 :

Да регистрира, чрез SMS на кратък номер 1992 ( стойността на един SMS е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор ) или безплатно, на интернет страницата на Играта - www.savexpromo.bg номера на касовия бон или фактурата за извършената покупка.

При регистрация чрез SMS , участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в Играта, съдържащ комплимент - тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който участникът има към съответния мобилен оператор).

При регистрация на интернет страницата на Играта участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) номер на мобилен телефонен;

б) номер на касовия бон / фактурата (може да се регистрира само касов бон / фактурата, издаден/а в периода на Играта) Важно! – касовият бон / фактурата следва да се пази до получаване на наградата, като на него / нея трябва да е изписано името на закупения продукт (перилен препарат „SAVEX“), както и да е изпълнено изискването за минимална стойност на покупката от 10 лв. (десет лева)! Касовият бон / Фактурата трябва да е издаден/а от търговски обект в страната!;

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъдат публикувани на www.savexpromo.bg.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни само към едно лице.

5.3. Регистрираните касови бонове / фактури подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, конкретният касов бон / фактура и регистрацията, извършена чрез него/нея, се счита за невалидни.

6. НАГРАДИ

6.1. Наградите в Играта са:

6.1.1 . МАЛКА НАГРАДА: Парична награда, в размер на 100 лв. (сто лева) в брой. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 480 парични награди от по 100 лв. (сто лева) в брой.

6.1.2 . ГОЛЯМА НАГРАДА: Смартфон iPhone SE (2020), 64 GB, цвят: бял, закупен от магазини iStyle, България (Apple Premium Reseller, съгласно Писмо от Apcom Ltd., от 22.04.2021 г.). Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 48 смартфона от посочената марка и модел.

6.2. Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т.6.1.1 или по 6.1.2 (МАЛКА или ГОЛЯМА НАГРАДА) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

6.3. Не се допуска замяната на спечелена предметна награда за паричната ѝ равностойност, нито други замени.

7. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

7.1. Общи правила за двата вида награди:

7.1.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон / фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

7.1.2. Един участник има право да прави до 3 (три) регистрации на ден. Всяка следваща регистрация се счита за невалидна и не дава право на участие в Играта.

7.1.3. Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.

7.1.4. Един касов бон / фактура, без значение за колко броя закупени продукта „SAVEX“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон / фактура на куриера. Задължително условие е на касовия бон / фактура да е изписано името на закупения продукт (перилен препарат „SAVEX“). Като изключения се приема касов бон / фактура с допълнително изписване имената на закупения продукт от касиера в съответния търговски обект. В този случай, касовият бон / фактурата трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния търговски обект. При условие, че участник е спечелил награда с касов бон / фактура, който / която не отговаря на описаните в предходните изречения условия, като последно изключение се допуска участникът да изпрати на Изпълнителя снимка на касовия бон / фактура и закупения/ите продукт/и SAVEX. Въз основа на получената снимка, Организаторът може да приеме регистрация като валидна.

7.1.5. Не се допуска участие с касов бон / фактура, който / която е издаден/а от търговски обект извън страната.

7.2. Теглене на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

7.2.1. На всеки кръгъл час, в интервала между 10:00 ч. и 19:00 ч., за всеки ден от периода на Играта, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер, се тегли по един печеливш за МАЛКА НАГРАДА, измежду всички участници, успешно регистрирали се за участие в Играта до този момент и отговарящи на условията на Играта.

7.2.2. Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888422894, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

7.2.3. Когато печелившите участници са се регистрирали за участиес изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие, че са били изтеглени за печеливши. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, ЕГН адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.savexpromo.bg. В случай, че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

7.2.4. Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2, съответно в т.7.2.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон / фактура, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.2.2, съответно в т.7.2.3 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 или в т. 7.2.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

7.3. Обявяване на печелившите за МАЛКА НАГРАДА - Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.savexpromo.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***).

7.4. Теглене на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА

7.4.1 . Тегленето на печелившите за ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извършва ежедневно, на случаен принцип, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер. В периода от 15.06.2021 г. до 01.08.2021 г., на случаен принцип ще се тегли по 1 (един) печеливш измежду участниците, успешно регистрирали се за участие до момента на тегленето и отговарящи на условията на Играта. От всяко дневното теглене за ГОЛЯМА НАГРАДА се изключват регистрациите на касови бонове / фактури, които вече са били изтеглени за печеливши при тегленето на МАЛКА НАГРАДА.

7.4.2. Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

7.4.3. Когато печелившите участници са се регистрирали за участиес изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник ще трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.savexpromo.bg. В случай, че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

7.4.4. Освен печелившите участници, при всяко теглене, ще бъдат изтегляни и по 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в е описано в т.7.4.2, съответно в т.7.4.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка.

7.6. Обявяване на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА - Обявяването на печелившите се извършва в деня на тегленето. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.savexpromo.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтегления за печеливш телефонен номер на участника със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***).

8. ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

8.2. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон / фактурата, с който / която участникът е спечелил наградата .

9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК

9.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.savexpromo.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и.

9.4 Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон / фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9.5. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

9.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които са или не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

9.7 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон / фактура е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9.8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

9.9. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в Играта адрес, на който е била изпратена наградата. Не се носи отговорност и при промяна на адреса на участника или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи печелившият участник губи правото си да получи наградата.

9.10 . Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

9.11. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

9.12. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.savexpromo.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

11 . ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11 .1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

11.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.savexpromo.bg, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

11.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

11.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

11.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.savexpromo.bg.

11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

11.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

12 . РАЗНИ

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.